REGULAMIN KONKURSU „ŚWIĄTECZNY KONKURS PAYBACK” (dalej: „Konkurs”)

1. Definicje

Organizatorem Konkursu jest Loyalty Partner Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-120) przy ul. Złotej 59, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000290350, NIP 5272558871. kapitał zakładowy 15.069.100 zł.

Kontakt z Organizatorem możliwy poprzez Biuro Obsługi PAYBACK dostępne pod numerem telefonu 801 044 440* (Pon. - Sob. w godz. 8:00 – 19:00) lub poprzez formularz kontaktowy dostępny pod adresem www.payback.pl/centrum-pomocy/kontakt. *Opłata zgodna z aktualną taryfą operatora.

Fundatorami Nagród są:


Loyalty Partner Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 59, 00-120, Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000290350, NIP: 5272558871


Groupe SEB Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4c, 00-189, Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000103545, NIP: 5220101645;


Spectrum Brands Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 roku 7a, 02-366 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000063377, NIP: 951-198-33-04;


Dostawcą nagród jest Organizator.

Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba, która posiada kartę PAYBACK oraz spełni warunki Konkursu określone poniżej.

Zwycięzcą jest Uczestnik, który został nagrodzony przez komisję konkursową Organizatora.

Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator - Loyalty Partner Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-120) przy ul. Złotej 59.

Dane osobowe (Uczestnicy: imię, nazwisko, numer karty PAYBACK, adres email; Zwycięzcy: adres do doręczenia nagrody) Uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, w tym w celu wyłonienia Zwycięzców Konkursu, publikacji wyników, wydania Nagród, komunikacji z Uczestnikami, rozpatrzeniem ewentualnych reklamacji i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane przetwarzanie są przez Administratora danych osobowych na podstawie niniejszego regulaminu oraz przepisów prawa. Dane przetwarzane są przez Administratora danych osobowych przez czas trwania Konkursu oraz dodatkowo po jego zakończeniu przez okres niezbędny do rozpatrzenia ewentualnych roszczeń z nim związanych oraz okres przez jaki przepisy prawa zobowiązują Administratora danych osobowych jako Organizatora Konkursu do ich przechowywania.

Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednak niezbędne dla wzięcia udziału w Konkursie.

W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają zapisy polityki prywatności Organizatora, dostępnej pod adresem: https://www.payback.pl/ochrona-danych.

Nagrody w Konkursie stanowią:


1) Nagroda I stopnia: Odkurzacz bezprzewodowy Bosch za zajęcie pierwszego miejsca w Konkursie;

2) Nagroda II stopnia: Ekspres do kawy Buckingham Grind Russell Hobbs za zajęcie drugiego miejsca w Konkursie;

3) Nagroda III stopnia: Opiekacz DuraCeramic Breville za zajęcie trzeciego miejsca w Konkursie;

4) Nagroda IV stopnia: Patelnia Duetto+ Tefal za zajęcie czwartego miejsca w Konkursie.


Nagrody nie podlegają zamianie na ekwiwalent pieniężny, na Nagrodę innego stopnia ani na żadną inną formę rekompensaty.

Program PAYBACK – multipartnerski program bonusowy zarządzany przez Organizatora, którego regulamin jest dostępny pod adresem: https://www.payback.pl/regulamin.

2. Czas trwania Konkursu

1. Konkurs trwać będzie w okresie od 25 listopada 2019 r. do 8 grudnia 2019 r. („Okres Trwania Konkursu”). Konkurs rozpoczyna się pierwszego dnia okresu wskazanego powyżej o godz. 00:00, a kończy ostatniego dnia tego okresu o godzinie 23:59.

2. Ogłoszenie listy Zwycięzców Konkursu (imię, pierwsza litera nazwiska i 3 ostatnie cyfry numeru karty PAYBACK) nastąpi w ciągu 14 (czternastu) dni od zakończenia Konkursu i zostanie zamieszczona na stronie www.payback.pl/konkurs-swiateczny oraz informacja o wygranej zostanie przesłana Zwycięzcom drogą mailową. Zwycięzcy Konkursu mają 72 godziny, od ogłoszenia wyników Konkursu, na skontaktowanie się z Organizatorem za pomocą wiadomości email wysłanej w odpowiedzi na maila z informacją o wygranej w celu potwierdzenia swojej tożsamości.

3. Nagrody zostaną przyznane Zwycięzcom Konkursu w ciągu 14 (czternastu) dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu.

3. Zasady Konkursu

1. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik musi w okresie jego trwania spełnić łącznie poniższe warunki:

a) posiadać Kartę PAYBACK;

b) zapoznać się z regulaminem Konkursu;

c) wysłać email na adres Organizatora: konkurs@payback.net uwzględniając poniższe informacje:

• imię;

• nazwisko;

• numer Karty PAYBACK (składający się z 10 cyfr numer PAYBACK wskazany na karcie PAYBACK);

• adres email (na podany adres Organizator powiadomi Zwycięzców Konkursu);

• odpowiedź na pytania Konkursowe, o których mowa w pkt. 3 poniżej;

• oświadczenie: Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem Świątecznego Konkursu PAYBACK i zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.

3. Zadanie konkursowe składa się z 1 (jeden) pytania otwartego. Odpowiedź na pytanie konkursowe nie może przekroczyć 800 znaków. Zgłoszone odpowiedzi zostaną ocenione przez komisję konkursową, składającą się z osób wybranych przez Organizatora. Komisja oceni zgłoszone odpowiedzi, jako kryterium przyjmując, przede wszystkim kreatywność, unikatowość i merytoryczną prawidłowość odpowiedzi udzielonej na pytanie.

4. Czas przyjęcia odpowiedzi (data dzienna i godzina) rozstrzygany jest zgodnie z rejestracją odpowiedzi w systemie informatycznym Organizatora. Organizator nie odpowiada za niezależne od niego zakłócenia pracy infrastruktury technicznej wykorzystywanej do zgłaszania odpowiedzi.

5. Udzielenie odpowiedzi na pytania konkursowe jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz udzieleniem na rzecz Organizatora niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie ani czasowo licencji na komercyjne posługiwanie się udzielonymi na pytanie konkursowe odpowiedziami na następujących polach eksploatacji: utrwalanie, powielanie (bez ograniczeń dotyczących liczby kopii ani nośników danych), wprowadzenie do pamięci komputerów, sieci (zewnętrznych lub wewnętrznych, w tym sieci Internet), publiczne prezentowanie lub udostępnienie (odpłatne lub wolne od opłat), także na stronie (lub podstronach) www.payback.pl, w reklamach drukowanych, lub w formie elektronicznej (w tym dystrybuowanej wśród Uczestników Programu PAYBACK, lub serwisach społecznościowych takich jak www.facebook.com, lub serwisach www.youtube.com, www.vimeo.com itp., udzielenia licencji osobom trzecim, dostosowanie, modyfikowanie oraz rozwijanie (w tym: formatowanie, łączenie z innymi utworami, komentowanie), oraz tworzenie praw zależnych.

6. Odpowiedzi zawierające treści w oczywisty sposób niezwiązane z celem Konkursu (w szczególności zadanym pytaniem), dyskryminujące, mogące naruszyć uczucia religijne lub poczucie przynależności narodowej lub etnicznej, a także zawierające treści wulgarne lub odnoszące się do tożsamości konkretnych osób poprzez dane identyfikujące te osoby, są wyłączone z udziału w Konkursie na mocy Regulaminu.

7. Uczestnik zapewnia, że udzielona przez niego odpowiedź konkursowa jest efektem jego własnej, oryginalnej, indywidualnej twórczości i że nie narusza ona praw osób trzecich (w szczególności praw autorskich).

8. Po zakończeniu Konkursu, spośród otrzymanych zgłoszeń, komisja konkursowa wybierze 12 (dwanaście) najwyżej ocenionych zadań konkursowych. Każdemu spośród wyłonionych Zwycięzców zostanie przyznana 1 (jedna) Nagroda, odpowiednio do uzyskanej punktacji i zajętego miejsca:

1) Nagroda I stopnia: za zajęcie trzech pierwszych miejsc w Konkursie;

2) Nagroda II stopnia: za zajęcie trzech drugich miejsc w Konkursie;

3) Nagroda III stopnia: za zajęcie trzech trzecich miejsc w Konkursie;

4) Nagroda IV stopnia: za zajęcie trzech czwartych miejsc w Konkursie;

zgodnie z definicją Nagrody z pkt 1 Regulaminu.

9. Zwycięzcy Konkursu mają 72 godziny, od ogłoszenia wyników Konkursu, na skontaktowanie się z Organizatorem za pomocą wiadomości email wysłanej w odpowiedzi na emaila z informacją o wygranej w celu potwierdzenia swojej tożsamości poprzez podanie numeru karty PAYBACK lub danych podanych uprzednio w zgłoszeniu do Konkursu. W przypadku niespełnienia przez Zwycięzcę obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzednim lub niemożliwości wydania Nagrody spowodowanej nieprawdziwością danych identyfikacyjnych, Nagroda przepada na rzecz Organizatora.

4. Wyłączenia z Konkursu

W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, którzy wchodzą w skład komisji konkursowej oraz osoby, które podejmą działania zmierzające do przeciążenia systemu informatycznego Organizatora lub inne działania mające na celu rozporządzenie Nagrodami w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem i zasadami współżycia społecznego.

5. Dostawa Nagród

1. Nagrody zostaną dostarczone przez Organizatora na adres podany przez Zwycięzcę w wiadomości email wysłanej przez Zwycięzcę w emailu zwrotnym do Organizatora, po uprzednim potwierdzeniu ze Zwycięzcą jego danych z danymi podanymi w zgłoszeniu do Konkursu.

2. Zwycięzca powinien przy odbiorze Nagrody rozpakować Nagrodę w obecności kuriera, aby sprawdzić stan przesyłki, a następnie podpisać protokół odbioru Nagrody, po uprzednim wpisaniu do niego wszelkich uszkodzeń oraz niezgodności przesyłki z definicją Nagrody, zawartą w pkt 1 niniejszego Regulaminu

3. Powyższe uszkodzenia oraz niezgodności przesyłki należy zgłosić Organizatorowi.

6. Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w terminie 30 (trzydziestu) dni od zaistnienia przyczyny reklamacji za pomocą:

a. telefonu: pod numerem telefonu 801 044 440 (Pon. - Sob. w godz. 8:00 – 19:00)*;

b. formularza kontaktowego dostępnego poprzez: www.payback.pl/centrum-pomocy ;

c. listownie z dopiskiem „Świąteczny Konkurs PAYBACK”: Biuro Obsługi PAYBACK, ul. Mszczonowska 36, 96-200 Rawa Mazowiecka.

2. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko i adres do korespondencji oraz wskazanie przyczyny reklamacji. Przyjmowane będą reklamacje dotyczące naruszeń przez Organizatora zapisów niniejszego Regulaminu. Organizator w terminie 14 (czternastu) dni poinformuje Uczestnika o wyniku rozpatrzenia reklamacji.

3. W przypadku uzyskania od Organizatora niesatysfakcjonującej odpowiedzi na reklamację, znajdować będą zastosowanie środki przewidziane w obowiązujących przepisach prawa cywilnego.

7. Podatek dochodowy od osób fizycznych

1. Do każdej z Nagród zostanie doliczona nagroda pieniężna dodatkowa w wysokości odpowiadającej

równowartości 10% (dziesięć procent) należnego podatku dochodowego od łącznej wartości Nagrody

oraz nagrody pieniężnej dodatkowej.

2. Nagroda pieniężna dodatkowa zostanie przeznaczona na pokrycie należnego 10% (dziesięć procent)

zryczałtowanego podatku dochodowego, ustalonego od łącznej wartości Nagrody i dodatkowej Nagrody pieniężnej.

3. Od łącznej wartości Nagród, o których mowa w punkcie 1 Regulaminu, Organizator, jako płatnik potrąci 10% (dziesięć procent) zryczałtowany podatek dochodowy i pobrany podatek przekaże na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego.

8. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych lub reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia niniejszego regulaminu.

2. Niniejszy Regulamin będzie dostępny w siedzibie Organizatora, na stronie www.payback.pl/konkurs-swiateczny/regulamin oraz w Biurze Obsługi PAYBACK i pod numerem telefonu 801 044 440* (Pon. - Sob. w godz. 8:00 – 19:00), na życzenie może również zostać wysłany na wskazany adres email w formacie PDF.

*opłata za połączenie zgodna z aktualną taryfą operatora