Regulamin zamawiania i dostawy nagród w sklepie internetowym

Loyalty Partner Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („LP”), adres: ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy, Wydział XII Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS: 0000290350; NIP: 527-255-88-71, kapitał zakładowy: 16 919 100 PLN, prowadzi Program Bonusowy PAYBACK W związku z prowadzeniem tegoż programu został przyjęty „Regulamin zamawiania i dostawy nagród” w następującym brzmieniu:


1. Postanowienia ogólne

1.1. Za pośrednictwem strony www.sklep.payback.pl Uczestnik może dokonać wymiany punktów na nagrody. Wymiana punktów, dostarczanie nagród i wynikające stąd prawa i obowiązki LP, Partnerów i Uczestników uregulowane są przez „Warunki uczestnictwa w Programie PAYBACK” oraz przez niniejszy „Regulamin zamawiania i dostawy nagród w sklepie internetowym”.

1.2. Punkty zebrane w Programie można wymienić na nagrody z bieżącego asortymentu, dostępnego na stronie internetowej Programu, albo też przekazać na rzecz współpracującej instytucji charytatywnej wskazanej na stronie internetowej Programu.

1.3 Jeśli Uczestnik zbierze w Programie PAYBACK co najmniej 500 Punktów PAYBACK, może uzupełnić różnicę między liczbą punktów, które są konieczne, aby wymienić punkty na wybraną nagrodę, a wartością wybranej nagrody przez dopłatę odpowiedniej sumy pieniężnej (chyba że dana nagroda jest dostępna wyłącznie za Punkty PAYBACK). W niektórych przypadkach zamówienie określonej nagrody może wymagać ze strony zamawiającego dopłaty odpowiedniej sumy pieniężnej.

1.4 Miejscem zawarcia umowy jest miasto stołeczne Warszawa.

1.5 Niniejszy Regulamin może ulec zmianom, jeżeli jest to uzasadnione potrzebą zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania Programu PAYBACK, w szczególności zapobiegania nadużyciom. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie umieszczona na okres, co najmniej 14 (czternaście) kolejnych dni kalendarzowych pod adresem www.payback.pl poprzez opublikowanie zestawienia wprowadzonych zmian Regulaminu zaś Uczestnicy którzy w formularzu rejestracyjnym wskazali adres poczty elektronicznej, zostaną dodatkowo powiadomieni o zmianach poprzez przesłanie powyższej informacji na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej.

1.6 Zobowiązania wynikające z niniejszego Regulaminu mogą być wykonywane za pomocą podmiotu trzeciego („Dostawca Nagród”) – którego szczegółowe dane identyfikacyjne zostały wskazane w dokumentach towarzyszących nagrodom oraz wymienione na stronie internetowej Programu PAYBACK lub wskazane przez pracownika Biura Obsługi Klienta, .

1.7 Wszystkie znajdujące się na stronie internetowej Programu PAYBACK znaki towarowe i oznaczenia przedsiębiorców zostały użyte jedynie w celu informacyjnym, a prawa wyłączne do nich przysługują tymże przedsiębiorcom. Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Zastrzega się, iż możliwość wymiany punktów na nagrody zależna jest od dostępności nagród u producenta lub importera, współpracującego z Dostawcą Nagród.


2. Zamawianie i dostawa nagród

2.1 Aby zamówić daną nagrodę, należy wypełnić właściwy formularz na stronie internetowej Programu PAYBACK, podając wymagane dane. Potwierdzenie złożenia zamówienia zostanie przesłane na podany w formularzu adres poczty elektronicznej (e-mail). Szczegółowe informacje można uzyskać za pośrednictwem infolinii Biura Obsługi Klienta wskazanej w potwierdzeniu zamówienia oraz stronie internetowej Programu PAYBACK.

2.2 Dostawca Nagród zapewnia dostarczenie nagrody. Terminy dostawy liczone są od dnia przyjęcia zamówienia i uznania rachunku Dostawcy Nagród (tylko w przypadku dopłaty pieniężnej) i wynosi 21(dwadzieścia jeden) dni, chyba że wskazany zostanie inny termin.

2.3 Koszt dostawy, które poniesie zamawiający każdorazowo wskazane są przy karcie produktu oraz potwierdzeniu zamówienia.

2.4 Jeśli zamówienie obejmuje więcej nagród, mogą one zostać dostarczone łącznie.

2.5 Nagrody zostaną wysłane na adres, który Uczestnicy podali, przystępując do Programu PAYBACK, lub na adres, który wynika ze zmienionych przez Uczestników danych.

2.6 Jeżeli nie będzie możliwe spełnienie świadczenia z tego powodu, że artykuł nie jest dostępny, zamawiający zostanie niezwłocznie o tym fakcie powiadomiony (najpóźniej w ciągu [30] trzydziestu dni od zawarcia umowy) i cała otrzymana suma pieniężna oraz wymienione punkty zostaną zwrócone.

2.7 W wypadku gdy nie można wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez zamawiającego, może dojść do zwolnienia się z zobowiązania (wobec zamawiającego) przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, za informacją (na piśmie) o prawie zamawiającego do nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt Dostawcy Nagród.


3. Zasady reklamacji

3.1 Dostawca Nagród jest zobowiązany do dostarczenia nagrody bez wad. Po otrzymaniu nagrody należy sprawdzić, czy jest ona zgodna z zamówieniem i czy nie widać śladów zniszczenia. Jeśli nagroda została uszkodzona w czasie transportu, należy zażądać sporządzenia pisemnego protokołu przez przedstawiciela operatora pocztowego i odmówić odbioru nagrody.

3.2 Nieznaczne różnice w kolorze, kształcie lub proporcjach artykułów otrzymanych w stosunku do artykułów wyeksponowanych na stronie internetowej Programu lub w innych materiałach informacyjnych nie są brane pod uwagę w związku z ustalaniem, czy otrzymana nagroda jest zgodna z zamówieniem. W przypadku znacznych różnic zastosowanie znajduje postanowienie pkt 3.3. poniżej.

3.3 Zamówiona nagroda może być zwrócona lub wymieniona na inną nagrodę w przypadku opisanym w punkcie 4.8. niniejszego Regulaminu lub w sytuacji, gdy nagroda jest uszkodzona, wadliwa lub niezgodna z zamówieniem (odpowiedzialność z tytułu rękojmi).

3.4.Wskazana powyżej odpowiedzialność z tytułu rękojmi nie wyłącza odpowiedzialności gwarancyjnej za zamówione towary wtedy, gdy gwarancji takiej udziela producent lub inny podmiot. W razie chęci skorzystania z praw przysługujących z tytułu gwarancji prosimy postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w dokumencie gwarancyjnym, który zamawiający otrzymuje wraz z nagrodą.

3.5 W celu skorzystania z odpowiedzialności z tytułu rękojmi Zamawiający powinien: a) odesłać nagrodę korzystając z usług operatora pocztowego wskazanego w formularzu zwrotu, o ile to możliwe w oryginalnym opakowaniu (tj. opakowanie producenta, w którym przesyłka została doręczona należy w całości umieścić w kolejnym opakowaniu) pod adres wskazany w potwierdzeniu dostawy nagrody dołączonym do przesyłki. b) wskazać czy domaga się naprawy czy też wymiany nagrody c) wskazać na czym jego zdaniem polega wada, uszkodzenie bądź niezgodność z zamówieniem d) wskazać aktualne dane kontaktowe (adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu).

3.6. O wadliwości, uszkodzeniu lub niezgodności nagrody z zamówieniem należy poinformować Dostawcę Nagród w ciągu roku licząc od dnia stwierdzenia wady, nie później jednak niż w ciągu 2 (dwóch) lat od dnia dostawy nagrody.

3.7 Dostawca Nagród rozpozna reklamację w terminie 14 (czternastu) dni od dostarczenia mu nagrody mu przez zamawiającego. W przypadku jej uznania Dostawca Nagród gdy będzie to możliwe niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla zamawiającego, dokona wymiany lub naprawy nagrody oraz odeśle ją na koszt Dostawcy Nagród na adres zamawiającego.

3.8 W przypadku gdy naprawa lub wymiana nagrody nie mogłaby być dokonana niezwłocznie bądź wiązałaby się z nadmiernymi trudnościami, zamawiający zostanie o tym poinformowany przez Dostawcę Nagród, w takim wypadku będzie on uprawniony do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub o obniżeniu ceny.

3.9 Po dokonaniu przez zamawiającego wyboru roszczenia określonego w pkt. 3.8 powyżej w terminie do 14 (czternastu) dni zostaną mu zwrócone pieniądze, a wymienione punkty zwrócone na konto PAYBACK. Zamawiający powinien skorzystać z usług operatora pocztowego wskazanego w formularzu zwrotu. W takim przypadku Dostawca Nagród poniesie koszty zwrotu wadliwej, uszkodzonej lub niezgodnej z zamówieniem nagrody.

3.10 W przypadku nieuznania reklamacji Dostawca Nagród poinformuje o tym zamawiającego oraz odeśle mu nagrodę będącą przedmiotem reklamacji.

3.11 Dostawca Nagród wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikających z zawarcia Umowy do postępowania przed stałym mediatorem specjalizującym się w sprawach konsumenckich działającym na terenie m.st. Warszawy. W celu wszczęcia postępowania mediacyjnego należy złożyć wniosek o przeprowadzenie mediacji. Powinien on zawierać oznaczenie stron, określenie żądania wraz z okolicznościami je uzasadniające, a także podpis strony. Do wniosku dołącza się dowód jego nadania Stronie przeciwnej. Mediator ma prawo do wynagrodzenia o czym stanowi umowa z mediatorem lub ośrodkiem mediacyjnym. W przypadku zawarcia ugody Strony zobowiązane są do uiszczenia opłaty sądowej od wniosku o zatwierdzenie ugody w wysokości ustalonej przez obowiązujące przepisy prawa.

3.12 W razie jakichkolwiek pytań lub skarg prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta (dane kontaktowe wskazane są każdorazowo w potwierdzeniu zamówienia dołączanym do przesyłki z nagrodą).

3.13 Wymiana punktów na nagrodę zostanie potwierdzona na piśmie.


4. Dopłata pieniężna, prawo odstąpienia i inne

4.1 Z zastrzeżeniem punktu 1.3. zamówienie na nagrodę można złożyć, wymieniając mniejszą liczbę punktów niż wymagana dla danej nagrody i uzupełniając różnicę odpowiednią kwotą pieniężną pod warunkiem, że wymianie podlega co najmniej 500 punktów. W takim przypadku cena nagrody zostanie pomniejszona o rabat w wysokości odpowiadającej liczbie punktów PAYBACK wymienionych na nagrodę.

4.2 Suma, którą należy dopłacić, zostanie wyświetlona na stronie internetowej Programu po podaniu informacji o liczbie punktów, które zamawiający chce wymienić na wybraną nagrodę. Zamawiający powinien dokonać dopłaty pieniężnej w ciągu 7 (siedmiu) dni od złożenia zamówienia w przypadku jej braku we wskazanym terminie, wykorzystane punkty zostaną zwrócone w ciągu 14 (czternastu) dni na konto PAYBACK.

4.3 Szczegółowe informacje dotyczące dopłaty pieniężnej zostały określone pod adresem https://www.payback.pl w zakładce ,,Metody płatności’’.

4.4 Wszystkie ceny podane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT.

4.5 Przeniesienie własności nagrody nastąpi z chwilą zapłaty wymaganej kwoty w pełnej wysokości. 4.6 Jeśli zamówiona nagroda nie będzie dostępna, zamawiający zostanie o tym poinformowany, pieniądze zostaną zwrócone, a punkty zwrócone na konto PAYBACK zamawiającego. Punkt 2.7. stosuje się odpowiednio.

4.7 Nagrody zostaną dostarczone przez operatora pocztowego.

4.8 Zamawiający składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania nagrody może odstąpić od transakcji bez podawania przyczyny. Z zastrzeżeniem pkt 4.10 i nast., do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres wskazany w potwierdzeniu dostarczenia nagrody dołączonym do przesyłki. W tym celu zamawiający może skorzystać z formularza, który został dołączony do potwierdzenia dostarczenia nagrody.

4.9 Powyższe prawo odstąpienia nie dotyczy rodzajów umów określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) tj.:

a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 (trzydziestu) dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

k) zawartej w drodze aukcji publicznej;

l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

4.10 W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia nagrodę należy przesłać w oryginalnym, niezniszczonym opakowaniu (o ile to możliwe) na adres wskazany w potwierdzeniu dostarczenia nagrody razem z formularzem zwrotu, który zamawiający otrzyma przy dostawie. Koszty zwrotu nagrody które poniesie w takim przypadku zamawiający każdorazowo wskazane są przy karcie produktu oraz potwierdzeniu zamówienia.

4.11 W przypadku nagród dostarczonych w zapieczętowanym opakowaniu ze względów higienicznych lub zdrowotnych oraz nagrań dźwiękowych lub wizualnych albo programów komputerowych nagrodę należy przesłać w oryginalnym, niezniszczonym opakowaniu na adres, o którym mowa w pkt 3.5 powyżej razem z formularzem zwrotu, który zamawiający otrzyma przy dostawie. W przypadku zniszczenia opakowania zamawiającemu prawo odstąpienia nie przysługuje

4.12 Po dokonaniu zwrotu nagrody, nie później niż w ciągu czternastu (14) dni nastąpi zwrot pieniędzy na numer rachunku bankowego wskazany w formularzu zwrotu. Punkty wymienione na nagrodę zostaną ponownie zwrócone na stosowne konto PAYBACK.

4.13 W razie odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniem pkt 4.8. umowa jest uważana za niezawartą, zamawiający zaś jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie nie później niż w ciągu czternastu (14) dni od dnia otrzymania przez Dostawcę Nagród oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Z zastrzeżeniem, że w uzasadnionych przypadkach Dostawca Nagród może wstrzymać się ze zwrotem płatności, a także wymienionych punktów otrzymanych od Uczestnika do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Uczestnika dowodu jej odesłania. Zwrot następuje w takiej samej formie w jakiej zamawiający dokonał transakcji.

4.14 Postanowienia pkt 3.5 niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio.