Warunki Uczestnictwa w Programie PAYBACK

1. Wprowadzenie

1.1 Niniejszy dokument („Warunki Uczestnictwa”) określają zasady funkcjonowania Programu lojalnościowego PAYBACK („Program PAYBACK” lub „Program”) oraz warunki uczestnictwa w Programie, w tym zasady przyznawania uczestnikom Programu Punktów.


2. Program PAYBACK

2.1 Program PAYBACK jest organizowany i zarządzany przez Loyalty Partner Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-839) przy ul. Towarowej 28, NIP: 527 255 88 71, REGON: 141088936, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000290350 („Loyalty Partner”) przy współpracy przedsiębiorców, z którymi Loyalty Partner zawarł umowy o współpracy („Partnerzy Programu”). Program jest prowadzony na terenie Polski, a prezentowanie informacji o Programie i kontakt z Uczestnikami odbywa się w języku polskim. Informacje o Partnerach Programu aktualnie uczestniczących w Programie dostępne są na stronie internetowej Programu (www.payback.pl).

2.2 W ramach Programu PAYBACK za czynności określone przez Partnerów Programu lub Loyalty Partner (w tym nabycie określonych produktów lub usług Partnerów Programu w ilości wskazanej na stronie internetowej Programu (www.payback.pl) w zakładce „Sklepy online” lub „Sklepy stacjonarne” zostaną przyznane punkty PAYBACK („Punkty”).


3. Uczestnicy

3.1 Uczestnikiem Programu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat, posiada co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a jej miejsce zamieszkania znajduje się na terenie Unii Europejskiej, wykonująca czynności, o których mowa w punkcie 2.2, której został nadany numer PAYBACK.

3.2 Pierwsze użycie numeru PAYBACK oznacza przystąpienie do Programu PAYBACK. Przed pierwszym użyciem numeru PAYBACK, powinni się Państwo zapoznać z niniejszymi Warunkami Uczestnictwa. Przyznane Państwu Punkty mogą Państwo wymieniać po zarejestrowaniu Państwa w Programie, co nastąpi najpóźniej dwadzieścia jeden dni po prawidłowym wypełnieniu formularza zgłoszeniowego PAYBACK.

3.3 Loyalty Partner nie ma obowiązku informować Państwa o błędnie wypełnionym formularzu. Jednakże, jeśli Państwa formularz zgłoszeniowy został wypełniony niekompletnie lub nieczytelnie, Loyalty Partner może podjąć próbę skontaktowania się z Państwem celem uzupełnienia Państwa danych.

3.4 Jednokrotne zgłoszenie do Programu jest wystarczające; Loyalty Partner może nie przyjąć wielokrotnego zgłoszenia do Programu tej samej osoby.

3.5 Dane wprowadzone do formularza zgłoszeniowego lub podane przy zawieraniu Umowy o Instrument Płatniczy PAYBACK (w rozumieniu pkt. 5 poniżej) winny być przez Państwa aktualizowane. Zmiany danych, można dokonać telefonując do Biura Obsługi PAYBACK (numer telefonu: 0 801044440, koszt wg. aktualnego cennika danego operatora).

3.6 Informacje dotyczące Programu będą Państwu przekazywane za pomocą komunikatów na stronie www.payback.pl, lub przesyłane na adres korespondencyjny, w formie elektronicznej (w tym: pocztą e-mail) lub na numer telefonu, który wskazali Państwo w formularzu zgłoszeniowym, lub w umowie o Instrument Płatniczy PAYBACK.


4. Numer i Karta PAYBACK

4.1 Nadanie numeru PAYBACK umożliwia udział w Programie na zasadach określonych w niniejszych Warunkach Uczestnictwa. Zalecane jest niezwłoczne zarejestrowanie numeru PAYBACK. Karta PAYBACK, do czasu rejestracji w Programie traktowana jest jak znak legitymacyjny (na okaziciela).

4.2 Formularz zgłoszeniowy do Programu możecie Państwo otrzymać u wybranych Partnerów Programu lub, za pośrednictwem strony internetowej www.payback.pl, lub aplikacji mobilnej Programu. Wraz z formularzem zgłoszeniowym do Programu otrzymają Państwo kartę lub karty (także w formie zdematerializowanej) Uczestnika Programu („Karta PAYBACK”), zawierające numer PAYBACK. Przyjmuje się, że posiadacz Karty PAYBACK jest uprawniony do jej używania.

4.3 Karta PAYBACK pozostaje własnością Loyalty Partner. Nie należy udostępniać Karty PAYBACK lub Numeru PAYBACK osobom trzecim, ani modyfikować wizerunku Karty PAYBACK lub danych na niej zawartych, lub kopiować Kart PAYBACK. Zalecane jest zabezpieczenie numeru PAYBACK i Karty PAYBACK przed dostępem osób nieuprawnionych. Loyalty Partner zastrzega możliwość odmowy akceptacji Kart PAYBACK zawierających zmiany wizerunku lub danych na niej zawartych lub powstałych w wyniku kopiowania Kart PAYBACK.

4.4 Karty nie są instrumentami płatniczymi, a w szczególności nie są kartami płatniczymi. Jednakże mogą Państwo otrzymać lub nabyć kartę płatniczą lub inny instrument zawierające numer PAYBACK, jeżeli zawrą Państwo w tym celu odpowiednią umowę z współpracującym z Loyalty Partner wydawcą takich instrumentów płatniczych (w szczególności z bankiem lub instytucją pieniądza elektronicznego). Szczegółowe zasady wydawania i używania instrumentów płatniczych określają regulacje danego wydawcy. W przypadku rozbieżności pomiędzy Warunkami Uczestnictwa a regulacjami wydawcy dotyczącymi instrumentów płatniczych zastosowanie znajdują zapisy tych regulacji. W przypadku instrumentów płatniczych udostępnia się dane, określone w umowie o dany instrument płatniczy i administratorem danych w tym zakresie jest podmiot, z którym jest zawierana umowa o instrument płatniczy.

4.5 W przypadku utraty Karty PAYBACK lub podejrzenia, że osoba nieupoważniona wykorzystuje Państwa numer PAYBACK, prosimy o bezzwłoczne poinformowanie Biura Obsługi PAYBACK (numer telefonu: 0 801 044 440, koszt wg. cennika danego operatora). W takim przypadku Państwa Konto zostanie zablokowane do czasu wyjaśnienia nieprawidłowości.


5. Instrument Płatniczy PAYBACK

5.1 Instrument Płatniczy PAYBACK to identyfikator (w tym: karta lub pieniądz elektroniczny wydany w oparciu o odrębną umowę między użytkownikiem a podmiotem uprawnionym do wydawania takich instrumentów) zawierający numer PAYBACK umożliwiający (między innymi) dokonywanie zapłaty oraz uprawniający do korzystania z Programu na zasadach określonych w niniejszych Warunkach Uczestnictwa („Instrument Płatniczy PAYBACK”).


6. Przyznawanie Punktów

6.1 W związku z dokonywaniem czynności, o których mowa w pkt 2.2 niniejszych Warunków Uczestnictwa, z wykorzystaniem numeru PAYBACK, zostaną Państwu przyznane Punkty. Informacja o liczbie przyznawanych Punktów jest dostępna na stronie internetowej www.payback.pl w zakładkach „Sklepy online” lub „Sklepy stacjonarne”.

6.2 Punkty nie podlegają wymianie na pieniądze. Punkty nie są pieniądzem elektronicznym.

6.3 Partnerzy Programu lub Loyalty Partner określają za jakie czynności są przyznawane Punkty na zasadach określonych na stronie internetowej www.payback.pl w zakładkach „Sklepy online” lub „Sklepy stacjonarne””.

6.4 Informacje o Partnerach Programu, uczestniczących w Programie punktach sprzedaży Partnerów oraz inne informacje dotyczące Programu uzyskać mogą Państwo za pośrednictwem Biura Obsługi PAYBACK, na stronie internetowej www.payback.pl, lub w aplikacji mobilnej Programu. U Partnerów Programu uzyskać można informacje związane z uczestnictwem w Programie oraz ogólne informacje dotyczące funkcjonowania Programu.

6.5 Aby uzyskać Punkty powinni Państwo podać numer PAYBACK (w szczególności okazując swoją Kartę PAYBACK) przed: (i) wystawieniem dowodu sprzedaży lub (ii) zakończeniem czynności w związku, z którą Partnerzy przyznają Punkty PAYBACK, bądź (iii) dokonaniem płatności przy użyciu Instrumentu Płatniczego PAYBACK. Zazwyczaj numer Karty PAYBACK jest elektronicznie odczytywany z Karty PAYBACK lub Instrumentu Płatniczego PAYBACK. Partnerzy Programu zastrzegają sobie możliwość dokonywania identyfikacji Uczestników Programu za pośrednictwem Karty PAYBACK lub Instrumentu Płatniczego PAYBACK. Po wystawieniu dowodu sprzedaży lub po zakończeniu procesu realizacji zapłaty przez Partnera Programu, przyznanie Punktów PAYBACK nie będzie możliwe.

6.6 Jeżeli nie dojdzie do nabycia towarów lub usług, za które zostały Państwu przyznane Punkty, np. gdy odstąpią Państwo od umowy, wypowiedzą ją lub uchylą się od skutków prawnych oświadczenia woli, Loyalty Partner i Partnerzy Programu zastrzegają sobie prawo do cofnięcia przyznanych Państwu Punktów. To samo dotyczy przypadków nadużyć lub błędnego zaksięgowania transakcji.


7. Konto PAYBACK

7.1 Przyznane Państwu Punkty są zapisywane pod Państwa Numerem PAYBACK na elektronicznym koncie prowadzonym i zarządzanym przez Loyalty Partner („Konto”) z zastrzeżeniem ust. 8.5 poniżej. W przypadku zarejestrowania w Programie aktualny stan Konta mogą Państwo sprawdzić za pośrednictwem Biura Obsługi PAYBACK (telefonując pod numer: 0 801044440, koszt wg. cennika danego operatora), na stronie internetowej www.payback.pl lub w aplikacji mobilnej PAYBACK. Loyalty Partner może informować Państwa o stanie Państwa Konta pocztą lub w formie elektronicznej (np. e-mailem lub SMS-em).

7.2 Zastrzeżenia dotyczące prawidłowości lub kompletności zawiadomienia o stanie Konta winny zostać przekazane w formie pisemnej do Biura Obsługi PAYBACK (Al. Konstytucji 3 Maja 11, 96-200 Rawa Mazowiecka) w ciągu trzydziestu dni po otrzymaniu w/w zawiadomienia. Nieprzekazanie zastrzeżeń we wskazanym terminie uznaje się za potwierdzenie stanu Konta. Do zastrzeżeń należy dołączyć odpowiednie dowody wykonania czynności określonych w pkt. 2.2. (np. paragon). Państwa zastrzeżenia zostaną niezwłocznie przekazane przez Loyalty Partner do właściwego Partnera Programu celem weryfikacji ich zasadności. O rozpatrzeniu zgłoszonych zastrzeżeń zostaną Państwo poinformowani niezwłocznie po ich rozpoznaniu, nie później niż w ciągu czternastu dni od zgłoszenia zastrzeżeń.

7.3 Partnerzy Programu przyznający Punkty ustanawiają dla przyznanych Punktów odpowiednie zabezpieczenia. Zabezpieczenia te znajdują się w zarządzie powierniczym Loyalty Partner.


8. Wymiana Punktów na Nagrody

8.1 Przyznane Punkty mogą Państwo: (i) wymienić na rzeczy, usługi, materialne lub zdematerializowane (cyfrowe) znaki legitymacyjne, lub (ii) przekazać Punkty organizacjom pożytku publicznego współpracującym z PAYBACK („Nagrody”). Nagrody są opisane na stronie internetowej www.payback.pl w zakładce „nagrody” lub „odbieraj nagrody”.

8.2 Według stanu prawnego z 1 stycznia 2022 roku maksymalna wartość nagrody, która jest wolna od podatku (na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy „o podatku dochodowym od osób fizycznych”), to 200 zł, co odpowiada 20.000 Punktom. W przypadku zmiany prawa w powyższym zakresie Loyalty Partner zastrzega możliwość zmiany liczby Punktów, która może być jednorazowo wymieniona na Nagrody. Powyższa zmiana nie stanowi zmiany niniejszych Warunków Uczestnictwa.

8.3 W przypadku, gdy liczba Punktów zebranych na Państwa Koncie nie wystarcza na wymianę ich na wybraną przez Państwa Nagrodę, Loyalty Partner, z uwzględnieniem kryteriów określonych na stronie internetowej www.payback.pl, a także w regulaminie zamawiania i dostawy Nagród może umożliwić Państwu uzupełnienie różnicy między liczbą Punktów, które są zebrane na Państwa koncie a wartością wybranej Nagrody (wyrażoną w Punktach), przez dopłatę odpowiedniej sumy pieniężnej.

8.4 Punkty wymieniane są zgodnie z kolejnością ich uzyskania w Programie, tzn. Punkty uzyskane przez Państwa wcześniej wymieniane są w pierwszej kolejności.

8.5 W związku z przetwarzaniem danych między Partnerami i Loyalty Partner Punkty mogą być dostępne celem wymiany na Nagrody najpóźniej w ciągu sześćdziesięciu dni od ich przyznania.

8.6 Nagrody mogą stanowić przychód i podlegać opodatkowaniu.

8.7 Przed wydaniem Nagrody Loyalty Partner lub Partnerzy Programu mogą powtórnie sprawdzić stan Państwa Konta. Wydanie Nagrody jest możliwe tylko w przypadku, gdy dostępna jest wystarczająca liczba Punktów, z zastrzeżeniem wyjątku przewidzianego w punkcie 8.2 powyżej.

8.8 Zamówienie i dostawa Nagród następują zgodnie z regulaminem zamawiania i dostawy Nagród i innymi zasadami określonymi na stronie internetowej www.payback.pl i jest realizowane na terenie Polski w ciągu dwudziestu jeden dni od dnia zamówienia Nagrody, chyba że wskazany zostanie inny termin.

8.9 Loyalty Partner, jak też wybrani Partnerzy, dostarczają Uczestnikom Programu Nagrody we własnym imieniu.

8.10 Ze względu na wymogi bezpieczeństwa lub ograniczenia prawne niektóre Nagrody mogą być dostępne tylko dla osób pełnoletnich, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.


9. Wygaśnięcie Punktów

9.1 Jeśli nie postanowiono inaczej Punkty PAYBACK wygasają po upływie, trzydziestu sześciu miesięcy od ich przyznania, jeśli nie zostały w tym czasie wymienione na Nagrody zgodnie z zasadami Programu. Ponadto, jeśli w okresie następujących po sobie dwunastu miesięcy w stosunku do danego Konta PAYBACK nie zostaną Państwu przyznane Punkty PAYBACK ani nie wymienią Państwo Punktów PAYBACK na Nagrody, Państwa Konto PAYBACK może zostać zamknięte, a znajdujące się na nim Punkty wygasną.


10. Ustanie uczestnictwa w Programie

10.1 Z uczestnictwa w Programie mogą Państwo zrezygnować w każdej chwili składając oświadczenie na piśmie przesłane na adres Biura Obsługi PAYBACK (Al. Konstytucji 3 Maja 11, 96-200 Rawa Mazowiecka). Mogą państwo posłużyć się formularzem dostępnym na stronie internetowej programu (www.payback.pl) w zakładce formularz rezygnacji (odstąpienia od umowy) - stanowiącym załącznik do ustawy o prawach konsumenta, ale nie jest to obowiązkowe.

10.2 Z ważnych powodów Loyalty Partner może zawiesić lub wypowiedzieć Państwu uczestnictwo w Programie. Za ważne powody, o których mowa w zdaniu poprzednim uznaje się: udostępnienie numeru PAYBACK osobie nieupoważnionej, nadużycie lub inne naruszenia Warunków Uczestnictwa.

Ponadto, Loyalty Partner jako część grupy “American Express” będąc zobowiązana do zapobiegania naruszeniom sankcji międzynarodowych, przeciwdziałania praniu pieniędzy, czy finansowaniu terroryzmu, lub nadużyciom podatkowym przetwarza w tych celach Państwa dane osobowe (w tym przy użyciu zautomatyzowanych procesów). Proces ten odbywa się na terenie UE. Naruszenie powyższych przepisów spowoduje zakończenie uczestnictwa w Programie.

10.3 Zakończenie uczestnictwa w Programie prowadzi do utraty zebranych Punktów. Uczestnik, który zamierza zrezygnować z Programu, powinien uprzednio wykorzystać zgromadzone Punkty.

10.4 Po rezygnacji lub w przypadku upływu terminu wypowiedzenia winni Państwo zaprzestać z korzystania z numeru PAYBACK. O ile umowa z wydawcą Instrumentu Płatniczego nie określa innych skutków, zakończenie uczestnictwa w Programie nie ma wpływu na obowiązywanie umowy o Instrument Płatniczy z funkcjami PAYBACK zawartej z podmiotem, o którym mowa w pkt. 5 (powyżej).


11. Zmiana Warunków Uczestnictwa

11.1 Niniejsze Warunki Uczestnictwa mogą zostać zmienione lub uzupełnione przez Loyalty Partner z przyczyn takich jak konieczność zapewnienia bezpiecznego i zgodnego z przepisami prawa funkcjonowania Programu, a w szczególności zapobiegania nadużyciom. O zmianach zostaną Państwo powiadomieni przez publiczne ogłoszenie w punktach sprzedaży Partnerów oraz na stronie internetowej www.payback.pl z trzydziestodniowym wyprzedzeniem. Zmianę uważa się za potwierdzoną, jeśli w ciągu miesiąca od w/w zawiadomienia nie wypowiedzą Państwo uczestnictwa w Programie lub gdy przed upływem tego terminu użyją Państwo numeru PAYBACK w sposób przewidziany w niniejszych Warunkach Uczestnictwa.


12. Wspólne zbieranie Punktów i łączenie kont

12.1 Za pomocą dodatkowych Kart PAYBACK dołączonych w formularzu zgłoszeniowym do Państwa Karty PAYBACK (karta główna) inna osoba („Współuczestnik”) może zbierać Punkty, które zapisane zostaną na Państwa wspólnym Koncie PAYBACK.

12.2 Każdy Współuczestnik jest uprawniony do udostępnienia informacji na temat zebranych Punktów, zgłaszania zastrzeżeń lub dysponowania Punktami (np. poprzez ich wymianę) na tych samych zasadach, co Uczestnik (główny). Skierowanie do Uczestnika (głównego) informacji dotyczących Programu (np. zmiany w Programie, zawiadomienia o stanie Państwa Punktów) uważa się jednocześnie za przesłanie Współuczestnikom. Podział Punktów między Współuczestnikami jest możliwy w drodze powództwa o zniesienie współwłasności.

12.3 Przeniesienie Punktów na rzecz innych Uczestników Programu jest możliwe w drodze połączenia Kont. Połączenia Kont można dokonać z pośrednictwem Biura Obsługi PAYBACK (numer telefonu: 0 801044440, koszt połączenia wg. cennika danego operatora).


13. Zakończenie Programu PAYBACK

13.1 Loyalty Partner może zawiesić lub zakończyć Program. O takiej decyzji zostaną Państwo niezwłocznie poinformowani, przynajmniej trzydzieści dni przed zawieszeniem lub zakończeniem Programu. Informacja ta zostanie przekazana także na stronie internetowej www.payback.pl, w punktach sprzedaży Partnerów Programu lub w materiałach reklamowych.

13.2 Gdy Program zostanie zakończony, mogą Państwo wymienić swoje Punkty na Nagrody w terminie określonym w zawiadomieniu o zakończeniu Programu. Po upływie tego terminu wymiana Punktów nie będzie możliwa.


14. Reklamacje

14.1 Reklamacje lub informacje o nieprawidłowościach dotyczących Programu PAYBACK prosimy zgłaszać do Biura Obsługi PAYBACK – na piśmie na adres: Al. Konstytucji 3 Maja 11, 96-200 Rawa Mazowiecka lub za pomocą formularza kontaktowego na stronie www.payback.pl w zakładce „Kontakt”. Loyalty Partner rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w ciągu czternastu dni od daty ich otrzymania. Mogą Państwo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z zasadami określonymi na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich” (lub na stronie internetowej innego właściwego organu do spraw ochrony konsumentów).


Dla wszystkich praw i obowiązków, jakie wynikną z niniejszych Warunków Uczestnictwa, właściwe jest prawo polskie.


Regulamin PAYBACK w wersji PDF