Regulamin zamawiania plików cyfrowych Nagród PAYBACK

A. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (dalej: "Regulamin"’) określa zasady korzystania z Plików cyfrowych dostępnych w Sklepie z Nagrodami PAYBACK pod adresem:
www.sklep.payback.pl/odbieraj-nagrody/kategorie/audiobooki.
www.sklep.payback.pl/odbieraj-nagrody/kategorie/ebooki

2. Niżej wymienione pojęcia użyte w Regulaminie mają następujące brzmienie:
LP - Loyalty Partner Polska sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-839), ul. Towarowa 28, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000290350, NIP: 5272558871 (dalej: ,,LP’’), organizator Programu PAYBACK, którego zasady określają Warunki Uczestnictwa dostępne pod adresem www.payback.net/regulamin.
Dostawca - Arkadiusz Bronowicki, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ,,ARKADIUSZ BRONOWICKI’’ z siedzibą w Opolu (45-051), ul. Generała Władysława Sikorskiego, NIP:754-102-18-83, zarejestrowaną w CEIDG, pod numerem 052768 (dalej: ,,Dostawca’’), będący dostawcą i sprzedawcą Plików cyfrowych oferowanych w Sklepie z Nagrodami PAYBACK. Dostawca jest podmiotem odpowiedzialny za właściwości dostarczanych przez niego Plików cyfrowych.
Sklep z Nagrodami PAYBACK - platforma internetowa dostępna pod adresem www.sklep.payback.pl umożliwiająca wymianę punktów PAYBACK na Nagrody w ramach Programu PAYBACK (w tym także na Pliki cyfrowe). Sklep z Nagrodami PAYBACK zarządzany jest przez LP. W ramach Sklepu z Nagrodami PAYBACK dostępna jest dedykowana strona internetowa znajdująca się pod adresem www.sklep.payback.pl/odbieraj-nagrody/kategorie/audiobooki umożliwiająca zamawianie przez Uczestników Programu Plików cyfrowych, funkcjonalności i innych usług dostarczanych przez Dostawcę.
Zamawiający - zarejestrowany w Programie PAYBACK Uczestnik Programu, dokonujący wymiany odpowiedniej liczby zebranych przez niego punktów PAYBACK na Pliki Cyfrowe dostępne w Sklepie z Nagrodami PAYBACK.
Link PAYBACK – unikalny link otrzymany (za wymienione przez Uczestnika Programu punkty PAYBACK w Sklepie z Nagrodami PAYBACK) drogą mailową przez Uczestnika Programu w wyniku złożenia przez niego zamówienia. Link umożliwia pobranie (maksymalnie trzykrotnie) danego Pliku cyfrowego zgodnie z treścią złożonego przez Uczestnika Programu zamówienia.
Utwór – to książka i inne treści stanowiące przedmiot ochrony prawnoautorskiej na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83 z zm.).
Plik cyfrowy/Pliki cyfrowe – wszelkie materiały zapisane w formie niematerialnej (w formie jednego lub wielu plików), m.in. audiobook.
Wydawca - podmiot, który dysponuje tytułem prawnym do Plików cyfrowych i udziela bezterminowej oraz niewyłącznej licencji w zakresie umożliwiającym jego oferowanie w ramach Sklepu z Nagrodami PAYBACK zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83 z zm). .

B. Podstawowe funkcje, rodzaje i zakres usług dostępnych w Sklepie z Nagrodami PAYBACK oraz zgłaszanie naruszeń

1. LP umożliwia Uczestnikom Programu za pośrednictwem Sklepu z Nagrodami PAYBACK dostęp do Plików cyfrowych.

2. Przeglądanie przez Uczestnika Programu Plików cyfrowych za pośrednictwem Sklepu z Nagrodami odbywa się nieodpłatne na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

3. Zamawianie Nagrody w postaci Plików cyfrowych przez Zamawiającego odbywa się za pośrednictwem Sklepu z Nagrodami PAYBACK poprzez wymianę określonej liczby punktów PAYBACK. Liczba punktów PAYBACK jest każdorazowo wskazana na karcie produktu danego Pliku cyfrowego. Zamawianie Nagrody w postaci Pliku cyfrowego odbywa na zasadach wskazanych Regulaminie zamawiania i dostawy Nagród dostępnym www.payback.pl/regulamin-zamawiania-i-dostawy-nagrod.

4. Pobieranie Plików cyfrowych przez Zamawiającego odbywa się poprzez Link PAYBACK, który jest przesyłany na adres wskazany przez Zamawiającego podczas składania zamówienia w Sklepie z Nagrodami PAYBACK. Zamawiający ma możliwość trzykrotnego pobrania danego Pliku cyfrowego za pomocą Linku PAYBACK kierującego do danego Pliku cyfrowego. .

5. Uczestnicy Programu jak i inne osoby mogą zgłosić podejrzenie bezprawnego charakteru udostępnianych danych lub związanej z nimi działalności np. naruszenia dotyczącego praw autorskich Plików cyfrowych, kontaktując się drogą mailową pod adresem: info@bookroom.pl. W razie otrzymania przez Dostawcę lub LP urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze udostępnianych danych lub związanej z nimi działalności, dostęp do takich danych zostanie niezwłocznie uniemożliwiony.

C. Warunki korzystania

1. Wymagania techniczne oraz nieprawidłowości w funkcjonowaniu Plików cyfrowych

1.1 Podstawowe wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Plików cyfrowych udostępnianych poprzez Sklep z Nagrodami PAYBACK są następujące:
urządzenie posiadające stały dostęp do sieci internetowej (podczas procesu pobierania Pliku cyfrowego), włącznie z jednym z następujących programów do przeglądania jej zasobów jak Chrome, Internet Explorer lub Firefox, akceptującym pliki typu cookies,
konto poczty internetowej,
wolna przestrzeń dyskowa (zgodnie z rozmiarem pliku określonym w karcie produktu danego Pliku cyfrowego) wymagana na potrzeby na pobrania i zapisania na urządzeniu danego Pliku cyfrowego.

1.2 W przypadku niektórych Plików cyfrowych zamawianych w Sklepie z Nagrodami PAYBACK wymagane jest zainstalowanie stosownego oprogramowania. Każdorazowa instalacja takiego oprogramowania jest przedmiotem oddzielnej umowy licencyjnej pomiędzy Zamawiającym, a dostawcą takiego oprogramowania. Przykładowymi programami, których instalacja jest konieczna do korzystania z zamawianych produktów jest Acrobat Reader, wtyczka do Acrobat Reader – Fileopen oraz oprogramowanie Adobe Digital Editions.

1.3 LP i Dostawca dołożą wszelkich starań do stałego i nieprzerwanego świadczenia usług w sposób poprawny.

1.4 LP zastrzega sobie prawo do przerwy w działaniu Sklepu z Nagrodami PAYBACK w celu naprawy, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu lub też oprogramowania wykorzystywanego na potrzeby Sklepu z Nagrodami PAYBACK, bez wcześniejszego uprzedzenia o tym Uczestników Programu. W przypadku przerwy technicznej uniemożliwiającej korzystanie z Plików cyfrowych Dostawca będzie informować Uczestników Programu o tym fakcie poprzez stosowne komunikaty na stronie internetowej gdzie pobierane są Pliki cyfrowe (do, której kieruje Link PAYBACK).

1.5 W przypadku złej jakości uniemożliwiającej korzystanie z pobranego Pliku cyfrowego zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może skorzystać z procedury reklamacyjnej określonej w pkt D poniżej.

2. Zawarcie i warunki umowy o świadczenie usług drogę elektroniczną

2.1 Zamawiający wyraża wolę zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (dalej: Umowa) poprzez pobranie Plików cyfrowych zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz jego akceptację.

2.2 Zamawiający każdorazowo oświadcza, że podawane dane są pełne i prawdziwe.

2.3 Minimalny zakres danych wymaganych do złożenia zamówienia i pobrania Plików cyfrowych to podanie przez Zamawiającego adresu email, na który ma być wysłany Link PAYBACK oraz akceptacja Regulaminu. Zarówno LP jak i Dostawca nie odpowiadają za przypadki niedostarczenia Plików cyfrowych do Zamawiającego spowodowane podaniem przez niego nieprawidłowych lub niepełnych danych.

2.4 Przed rozpoczęciem procesu pobrania Plików cyfrowych Zamawiający będzie poinformowany, iż ze względu na charakter usług - dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym (np. audiobook), dla ukończenia procesu pobierania niezbędna jest zgoda Zamawiającego na rozpoczęcie świadczenia przez Dostawcę usług przed upływem 14-dniowego terminu odstąpienia od umowy. Wyrażenie takiej zgody, zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta skutkuje ograniczeniem prawa do 14-dniowego odstąpienia od zawartej umowy z Dostawcą.

2.5 Zamawiający zawiera Umowę poprzez złożenie zamówienia dotyczącego Pliku cyfrowego w Sklepie z Nagrodami. Umowa jest zawierana na czas nieokreślony.

2.6 Zamawiający może rozwiązać Umowę bez podania przyczyny w każdym czasie poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia przekazanego do Biura Obsługi PAYBACK – na piśmie na adres: Al. Konstytucji 3 Maja 11, 96-200 Rawa Mazowiecka, lub za pomocą formularza kontaktowego na stronie www.payback.pl/centrum-pomocy. Oprócz sytuacji wyraźnie określonych przepisami prawa, rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną nie uprawnia Zamawiającego do zwrotu punktów PAYBACK lub ewentualnej dopłaty pieniężnej już wykorzystanych celu realizacji danego zamówienia.

2.7 LP lub Dostawca mogą rozwiązać Umowę z Zamawiającym w przypadku działania Zamawiającego w sposób naruszający Regulamin lub przepisy prawa, w szczególności gdy Zamawiający:

  • korzysta z Plików cyfrowych lub ze Sklepu z Nagrodami PAYBACK lub Programu PAYBACK w sposób sprzeczny z Regulaminem lub Warunkami Uczestnictwa w Programie PAYBACK, używa lub usiłuje ich używać niezgodnie z ich przeznaczeniem lub przepisami prawa,
  • włamuje się lub usiłuje się włamać na systemy informatyczne LP lub Dostawcy,
  • narusza zasady współżycia społecznego, podaje nieprawdziwe dane na swój temat lub podaje treści niezgodne z prawdą lub prawem.

2.8 Zamawiający nie jest uprawniony do przeniesienia praw lub obowiązków wynikających z Umowy na inną osobę lub podmiot.

3. Ochrona własności intelektualnej

3.1 Wszelkie Pliki cyfrowe dostępne w Sklepie z Nagrodami PAYBACK stanowią przedmiot ochrony prawnoautorskiej określonej w ustawie z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83 z zm).

3.2 Zamawiający ma prawo korzystać z Plików cyfrowych wyłącznie na własny użytek zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zamawiający może zwielokrotniać pobrane Pliki cyfrowe w elektronicznych urządzeniach, wprowadzać do pamięci komputera lub innych urządzeń w celu zapoznania się z ich treścią bez możliwości zmieniania struktury elektronicznej lub innego modyfikowania Plików cyfrowych i dalszego udostępniania.

3.3. Zamawiający w szczególności nie jest uprawniony do:

  • rozpowszechniania w jakikolwiek sposób Plików cyfrowych lub ich opracowań w całości lub we fragmentach,
  • utrwalania lub zwielokrotniania Plików cyfrowych w celu ich rozpowszechniania,
  • komercyjnego wykorzystywania Plików cyfrowych w jakikolwiek sposób,
  • usuwania oznaczeń identyfikujących Wydawcę lub Dostawcę oraz technicznych zabezpieczeń Plików cyfrowych.

3. 4 Zamawiający nie powinien umożliwiać lub ułatwiać osobom nieuprawnionym korzystania z Plików cyfrowych w sposób niezgodny z prawem, Regulaminem oraz postanowieniami licencji.

3.5 W przypadku naruszeń, o których mowa w punktach 2, 3 i 4 powyżej, Dostawca może wezwać Zamawiającego do zaprzestania dalszych naruszeń i odpowiedniego usunięcia skutków naruszeń. W przypadku braku adekwatnej reakcji w odpowiednim terminie ze strony Zamawiającego po w/w wezwaniu, Dostawca zastrzega sobie wobec niego prawo roszczenia z tytułu naruszania praw do danego Pliku cyfrowego.

3.6 Dostawca poinformuje o naruszeniu również prawowitego właściciela praw autorskich lub/i praw pokrewnych, którzy mogą skierować swoje roszczenia wobec Zamawiającego na drogę sądową.

3.7 Dostawca informuje, że wszystkie Pliki cyfrowe dostępne w Sklepie z Nagrodami PAYBACK mogą mieć zastosowany system zabezpieczeń przed nielegalnym korzystaniem z zamawianych Plików cyfrowych. Jednakże żadne z zabezpieczeń nie ujawnia danych osobowych Zamawiającego.

3.8 W szczególności Plik cyfrowy może być oznaczany w sposób indywidualizujący daną kopię Pliku cyfrowego, poprzez umieszczenie w jego pliku danych identyfikujących daną transakcję dokonaną przez Zamawiającego (tzw. „Znak Wodny”).

3.9 Dostawca jest jedynym podmiotem uprawnionym do odszyfrowania i odczytania Znaku Wodnego.

3.10 Zamawiający, nabywając Pliki cyfrowe w Sklepie z Nagrodami PAYBACK, wyraża zgodę na oznaczenie Pliku cyfrowego za pomocą Znaku Wodnego i zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań w celu zmiany lub pozbawienia danego Pliku cyfrowego Znaku Wodnego.

3.11 Zastosowanie przez Dostawcę jakiekolwiek oprogramowania zabezpieczającego nabywane Pliki cyfrowe ma na celu tylko zabezpieczenie podmiotów praw i służy jedynie identyfikacji w przypadku naruszenia zasad korzystania z Plików cyfrowych określonych w niniejszym Regulaminie i przepisach dotyczących prawa autorskiego. Znak Wodny nie służy w żadnym wypadku do zbierania jakichkolwiek dodatkowych danych dotyczących Zamawiającego.

D. Reklamacje i zgłaszanie naruszeń

1. Zamawiający ma prawo zgłaszać reklamacje w sprawach związanych ze świadczeniem usług objętych niniejszym Regulaminem do Biura Obsługi PAYBACK – na piśmie na adres: Al. Konstytucji 3 Maja 11, 96-200 Rawa Mazowiecka, lub za pomocą formularza kontaktowego na stronie www.payback.pl/centrum-pomocy a także telefonicznie pod numerem +48 22 339 63 00 (opłata zgodnie z taryfą operatora). LP rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w ciągu czternastu dni od daty otrzymania. Uczestnicy Programu mogą skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z zasadami określonymi na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich” (lub na stronie internetowej innego właściwego organu do spraw ochrony konsumentów).

2. Reklamacje mogą dotyczyć wszystkich aspektów działania Plików cyfrowych i świadczonych usług w ramach złożonego zamówienia (w tym w szczególności przypadków nieotrzymania przez Zamawiającego Linku PAYBACK lub jego nieprawidłowego działania, a także błędów dotyczących działania Plików Cyfrowych). Jednakże zgłaszanie nieprawidłowości dotyczących bezprawności udostępnianych danych lub usług z nimi związanych np. w zakresie prawa autorskiego powinno odbywać się poprzez kontakt z Dostawcą za pomocą maila: info@bookroom.pl. W przypadku uzyskania urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności dostęp do nich zostanie niezwłocznie uniemożliwiony.

3. W celu uzyskania wsparcia technicznego Zamawiający może zwrócić się do Dostawcy za pomocą aplikacji ,chat’’ dostępnej na stronie pobierania Pliku Cyfrowego.

E. Postanowienia końcowe

1. Regulamin dostępny jest w siedzibie Biura Obsługi PAYBACK (Al. Konstytucji 3 Maja 11, 96-200 Rawa Mazowiecka) oraz na stronie internetowej pod adresem www.sklep.payback.pl/regulamin-audiobookow w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony lub uzupełniony przez LP z przyczyn takich jak konieczność zapewnienia bezpiecznego i zgodnego z przepisami prawa funkcjonowania Sklepu z Nagrodami PAYBACK lub Programu PAYBACK, a w szczególności zapobiegania nadużyciom. O wprowadzeniu takich zmian Uczestnicy Programu zostaną powiadomieni przez publiczne ogłoszenie na stronie internetowej payback.pl oraz na www.sklep.payback.pl/regulamin-audiobookow (w wersji porównawczej) z trzydziestodniowym wyprzedzeniem. Zmianę uważa się za potwierdzoną, jeśli w ciągu miesiąca od w/w zawiadomienia dany Uczestnik Programu nie dokona wypowiedzenia Umowy.

3. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem zastosowanie będą mieć Warunki Uczestnictwa w Programie PAYBACK , Regulamin zamawiania i dostawy Nagród oraz Zasady ochrony danych osobowych w ramach Programu PAYBACK.