Regulamin programu Kodosfera

1. Wprowadzenie

1.1. Niniejszy Regulamin reguluje funkcjonowanie Programu Kodosfera („Program”) działającego w ramach Programu PAYBACK.

1.2. Program Kodosfera organizowany jest przez Loyalty Partner Polska sp. z o.o z siedzibą w Warszawie (00-839) przy ul. Towarowej 28, NIP: 527 255 88 71, REGON: 141088936, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000290350 („Organizator”) przy współpracy przedsiębiorców, którzy przekazali Organizatorowi Kody Promocyjne („Wydawca Kodu”).

1.3. Program Kodosfera funkcjonuje od 09.04.2024 aż do wyczerpania zapasu Kodów bądź ogłoszenia końca Programu przez Organizatora


2. Uczestnicy

2.1. Uczestnikiem programu Kodosfera może być uczestnik Programu PAYBACK posiadający zarejestrowaną kartę PAYBACK („Uczestnik”).


3. Kody Promocyjne

3.1. Program pozwala Uczestnikom na otrzymanie Kodów Promocyjnych („Kody”) umożliwiających Uczestnikowi otrzymanie korzyści przy wykonywaniu zakupów u Wydawcy Kodu.

3.2. Kody mogą być pobrane ze strony Organizatora pod adresem: http://sklep.payback.pl/kodosfera. Kody udostępnione są uczestnikom bezpłatnie.

3.3. Aby otrzymać kod należy:

  • 3.3.1. Zalogować się na swoje konto PAYBACK;
  • 3.3.2. Przejść do strony Programu dostępnej pod adresem: http://sklep.payback.pl/kodosfera;
  • 3.3.3. Wybrać Kod, który interesuje Uczestnika a następnie kliknąć w pole „Pokaż kod”.

3.4. Pobrane Kody dostępne będą w zakładce „Moje nagrody” na koncie Uczestnika.

3.5. Szczegółowe informacje na temat właściwości Kodu dostępne są w karcie informacyjnej Kodu.

3.6. Regulamin oferty znajduje się na stronie Wydawcy Kodu oraz jest dostępny poprzez link znajdujący się w karcie informacyjnej Kodu.

3.7. Informacja na temat limitu Kodów przysługującego na jednego Uczestnika znajduje się w karcie informacyjnej Kodu.


4. Reklamacje

4.1. Reklamacje dotyczące przebiegu Promocji mogą być składane przez Uczestników w terminie 30 (trzydziestu) dni od zaistnienia przyczyny reklamacji za pomocą:

  • 4.1.1. telefonu: pod numerem telefonu +48 22 339 63 00 (Pon. - Sob. – 8:00 – 19:00)*;
  • 4.1.2. formularza kontaktowego dostępnego poprzez: www.payback.pl/centrum-pomocy;
  • 4.1.3. listownie z dopiskiem „Program Kodosfera”: Biuro Obsługi PAYBACK, Al. Konstytucji 3 Maja 11, 96-200 Rawa Mazowiecka.

4.2. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko i adres do korespondencji oraz wskazanie przyczyny reklamacji. Przyjmowane będą reklamacje dotyczące naruszeń przez Organizatora zapisów niniejszego Regulaminu. Organizator w terminie 14 (czternastu) dni poinformuje Uczestnika o wyniku rozpatrzenia reklamacji.

4.3. W przypadku uzyskania od Organizatora niesatysfakcjonującej odpowiedzi na reklamację, znajdować będą zastosowanie środki przewidziane w obowiązujących przepisach prawa cywilnego.

Kontakt z Organizatorem możliwy poprzez Biuro Obsługi PAYBACK dostępne pod numerem telefonu +48 22 339 63 00* (Pon. - Sob. – 8:00 – 19:00) lub poprzez formularz kontaktowy dostępny pod adresem www.payback.pl/centrum-pomocy/kontakt


5. Postanowienia końcowe

5.1. Wszelkie informacje o Programie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych lub reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia niniejszego Regulaminu.

5.2. Niniejszy Regulamin będzie dostępny w siedzibie Organizatora, na stronie https://www.payback.pl/regulaminy-akcji-promocyjnych oraz w Biurze Obsługi PAYBACK i pod numerem telefonu +48 22 339 63 00* (Pon. - Sob. – 8:00 – 19:00), na życzenie może również zostać wysłany na wskazany adres e-mail w formacie PDF.

5.3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, jeżeli jest to uzasadnione potrzebą zapewnienia bezpiecznego i skutecznego funkcjonowania Akcji lub Programu PAYBACK, w szczególności zapobiegania nadużyciom. Zmiany wchodzą w życie z chwilą ogłoszenia nowego brzmienia Regulaminu na https://www.payback.pl/regulaminy-akcji-promocyjnych

5.4. Organizator zobowiązuje się do przesłania pisemnego uzasadnienia wprowadzonych zmian na podany przez Uczestnika adres e-mail w przypadku stwierdzenia przez Uczestnika naruszenia jego praw lub różnicowania jego sytuacji względem innych Uczestników z powodu wprowadzonych w Regulaminie zmian.

5.5. W aspektach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednio Regulamin Programu PAYBACK, Polityka Prywatności oraz inne regulaminy funkcjonujące w ramach Programu PAYBACK.


*opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora

Regulamin programu Kodosfera w wersji PDF