1. Zasady korzystania z Bonów PAYBACK

1.1 Bony PAYBACK to zdematerializowane znaki legitymacyjne w formie kodu alfanumerycznego udostępniane Uczestnikom Programu na zasadach opisanych poniżej.

1.2 Wystawcą Bonów PAYBACK jest Loyalty Partner Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-839) przy ul. Towarowej 28 (‘Loyalty Partner’).

1.3 Uczestnicy Programu mogą uzyskać Bony PAYBACK za pośrednictwem Sklepu z Nagrodami PAYBACK wyłącznie wymieniając zgromadzone przez siebie Punkty PAYBACK.

1.4 Bon PAYBACK o wybranym przez Uczestnika Programu nominale wysyłany jest na podany przez Uczestnika Programu adres email. Loyalty Partner nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Bonu PAYBACK spowodowane błędnym wpisaniem adresu email przez Uczestnika Programu (zarówno swojego, jak i osoby trzeciej, jeżeli skorzystał z funkcjonalności ‚,Podaruj Bon‘‘).

1.5 Uczestnik Programu może wykorzystać Bon PAYBACK wyłącznie podczas zamawiania nagród rzeczowych w Sklepie z Nagrodami PAYBACK (‚,Nagrody‘‘) przez okres 180 dni od daty udostępnienia go Uczestnikowi Programu.

1.6 Wykorzystanie Bonów PAYBACK nie obejmuje voucherów (zarówno kwotowych, jak i procentowych), Bonów PAYBACK ani nagród z kategorii Przeżycia, czyli nagród oferowanych za pośrednictwem sklepu z Nagrodami pod adresami https://sklep.payback.pl/odbieraj-nagrody/kategorie/vouchery

1.7 By wykorzystać Bon PAYBACK Uczestnik Programu powinien go aktywować wpisując w dedykowanym polu „Bon PAYBACK“ na stronie Sklepu z Nagordami PAYBACK udostępniony mu za pośrednictwem poczty elektronicznej kod alfanumeryczny.

1.8 Bony PAYBACK mogą być wymieniane na Nagrody samodzielnie, z Punktami PAYBACK, z dopłatą pieniężną, lub z Punktami PAYBACK i dopłatą pieniężną.

1.9 W przypadku wymiany Bonów PAYBACK na Nagrody oferowane przez BP Europa SE Oddział w Polsce z siedzibą w Krakowie, Bon PAYBACK nie może być wykorzystany do pokrycia obowiązkowej dopłaty w wysokości minimum 1 zł.

1.10 Bon PAYBACK jest przypisany do Nagordy, tzn. jeden Bon PAYBACK może być wykorzystany do wymiany go na jeden egzemplarz Nagrody. Jednocześnie Uczestnik Programu może zamawiając jeden egzemplarz Nagrody, wymienić dowolną liczbę Bonów PAYBACK.

1.11 Jeśli wartość wykorzystywanego Bonu PAYBACK przekracza cenę Nagrody (w tym cenę po rabacie wynikającego z wpisania kodu promocyjnego) wówczas pozostała część kwoty na jaką opiewa taki Bon PAYBACK nie podlega zwrotowi.

1.12 Bon PAYBACK ulega wykorzystaniu po finalizacji zamówienia Nagrody za pośrednictwem sklepu z Nagrodami PAYBACK (tzn pełnym opłaceniu całego zamówienia).

1.13 W przypadku przerwania ścieżki zakupowej nawet po aktywacji Bonu PAYBACK, jest on cały czas aktywny i Uczestnik Programu może z niego nadal skorzystać.

1.14 W przypadku anulowania złożonego już zamówienia (np. w wyniku braku dopłaty złotówkowej) Bon PAYBACK jest tymczasowo nieaktywny i jego ponowna aktywacja następuje nie później niż 21 dni od daty złożenia zamówienia.

1.15 W przypadku zwrotu Nagrody na skutek odstąpienia Uczestnika Programu od umowy, jak również przyczyn leżących po stronie Loyalty Partner lub sprzedawcy Nagrody, bon PAYBACK ulega ponownej aktywacji, jednak nie później niż 14 dni od daty przyjęcia zwróconej Nagrody do magazynu.

1.16 Bon PAYBACK aktywowany ponownie na zasadach określonych w pkt 14 i 15 powyżej ma pierwotną wartość oraz pierwotny termin ważności.

2. Zasady korzystania z funkcjonalności ‚Podaruj Bon‘

2.1 Funkcjonalność Podaruj Bon (‘Funkcjonalność’) udostępniona jest dla wszystkich zarejestrowanych Uczestników Programu przez Loyalty Partner Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-839) przy ul. Towarowej 28 (,,Loyalty Partner‘’) w ramach Programu PAYBACK i obejmuje Bony PAYBACK oferowane za pośrednictwem Sklepu z Nagrodami PAYBACK pod adresem: https://sklep.payback.pl/odbieraj-nagrody/kategorie/bony-payback.

2.2 By skorzystać z Funkcjonalności Uczestnik Programu powinien zapoznać się z niniejszymi zasadami korzystania z Funkcjonalności, podczas zakupu Bonu w koszyku na etapie ‘Dostawa i Płatność‘ podać adres e-mail osoby trzeciej, której chce przekazać Bon PAYBACK oraz dokonać finalizacji transakcji.

2.3 Podając adres email osoby trzeciej oraz finalizując transakcję Uczestnik Programu potwierdza, iż zapoznał się z niniejszymi zasadami korzystania z Funkcjonalnśsci i je akceptuje oraz ponadto oświadcza, że wysyłka Bonu nie naruszy prawa i zobowiązuje się zwolnić Loyalty Partner z jakichkolwiek roszczeń zgłaszanych przez adresata, któremu Bon został wysłany.

2.4 Loyalty Partner nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Bonu spowodowane błędnym wpisaniem adresu email przez Uczestnika Programu.

2.5 Uczestnik przyjmuje do wiadomości oraz godzi się z tym, iż w celu wypełnienia obowiązku informacyjnego ciążącego na Loyalty Partner na podstawie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, jako administratorze danych osobowych, polegającego m.in. na podaniu źródła danych przetwarzanych przez administratora, dane Uczestnika Programu obejmujące imię, nazwisko oraz adres zamieszkania zostaną udostępnione przez Loyalty Partner osobie, której Bon został wysłany na zlecenie Uczestnika Programu.